PRZEDMIOT: NEGOCJACJE W SPORCIE
I ROK STUDIA MAGISTERSKIE SPECJALNOŚCI:
MENEDŻER SPORTU oraz TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO Z ELEMENTAMI DIETETYKI W SPORCIE

Kryteria zaliczenia przedmiotu:
Studenci mogą uzyskać pozytywną ocenę na podstawie obecności na zajęciach 
- czynne uczestnictwo w zajęciach - na podstawie, którego wykładowca wystawi ocenę końcową:
5 obecności - ocena bardzo dobry; 4 obecności - ocena dobry plus; 3 obecności - ocena dobry; 2,1 lub brak obecności - zaliczenie na Platformie Egzaminacyjnej
Wykładowca nie przewiduje innych form zaliczenia przedmiotu takich jak: referat, praca pisemna, prezentacja, itp.)
Studenci, bez względu na fakt uczestnictwa czy też nieobecności na zajęciach z przedmiotu: Negocjacje w sporcie – mają obowiązek dodatkowo wziąć udział w teście na Platformie egzaminacyjnej - „Kompetencje kierownicze” 
Udział w tym teście i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zaliczają test.
Dodatkowo bezpośrednio po zakończonym teście uzyskasz odpowiedź:
Czy wg tego testu spełniasz kryteria osoby desygnowanej na stanowisko kierownicze.
Test „Kompetencje kierownicze” nie zalicza przedmiotu – test jest jedynie pracą etapową – pracą, którą wykonują wszyscy studenci I roku mgr.
Pytania zaliczeniowe z przedmiotu są dostępne na stronie wykładowcy: marekrybinski.pl
Studenci posiadający status IPN, którzy nie uczestniczą w zajęciach zaliczają na Platformie Test „Kompetencje kierownicze” oraz przystępują do zaliczenia na Platformie egzaminacyjnej w dowolnym terminie podczas trwania semestru.
Workbooki (6 sztuk) do bezpłatnego pobrania na Platformie uczelnianej - po zalogowaniu się.
Zapraszam do czynnego udziału w zajęciach.

Aktualizacja treści na stronie: 2 grudnia 2023 r.