Studentów obowiązuje 20 dni praktyki menedżerskiej udokumentowanej w dzienniku praktyk menedżerskich. Praktyka może być odbywana w kliku miejscach (podmiotach). Lista podmiotów poniżej.

Miejsca realizacji praktyk menedżerskich:

1.    - Placówki oświatowe 
2.    - Uczniowskie Kluby Sportowe
3.    - Akademie sportowe 
4.    - Akademickie Związki Sportowe
5.    - Stowarzyszenia kultury fizycznej
6.    - Centra rekreacji i aktywności fizycznej
7.    - Ośrodki Sportu i Rekreacji (OSiR, MOSiR, GOSiR)
8.    - Kluby sportowe
9.    - Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
10.    - Ludowe Zespoły Sportowe
11.    - Fundacje i instytucje o charakterze i profilu działalności statutowej związanej z kulturą fizyczną
12.    - Polskie i Okręgowe Związki Sportowe oraz Federacje Sportowe
13.    - Uczelniane Centra: Treningu Motorycznego; Sportów Walki; Diagnostyki Sportowej
14.    - Obiekty działalności gospodarczej związanej z szeroko rozumianą działalnością w obrębie kultury fizycznej
15.    - Korporacje menedżerskie związane z kulturą fizyczną 
16.    - Agendy i wydziały samorządów lokalnych (dzielnicowych, miejskich, gminnych)
17.    - Publiczne i prywatne organizacje kultury fizycznej
18.    - Międzynarodowe organizacje sportowe
19.    - Imprezy międzynarodowe o charakterze centralnym
20.    - Firmy produkujące i prowadzące sprzedaż sprzętu sportowego i rekreacyjnego
21.    - Firmy organizujące eventy sportowo-rekreacyjne
22.    - Struktury i podmioty działalności gospodarczej organizujące ligi amatorskiego uprawiania sportu
23.    - Instytucje wolontariackie i non-profit
24.    - Struktury mundurowe realizujące szkolenia i programy aktywności fizycznej
25.    - Podmioty turystyczno-rekreacyjne
26.    - Podmioty funkcjonujące w obszarze kultury fizycznej w strukturach osób niepełnosprawnych 
27.    - Struktury funkcjonujące w obszarze środowiska dyplomatycznego, ambasad i działalności podmiotów międzynarodowych na terenie Polski realizujące szerokorozumiana aktywność fizyczną

PRAKTYKA MENEDŻERSKA W RAMACH SPECJALNOŚCI MENEDŻERSKIEJ 
Praktyki studenckie są integralną częścią studiów wyższych, zgodnie z planami, programami kształcenia i podlegają zaliczeniu na ocenę. Wymiar realizacyjny jest zgodny z wymiarem praktyk dla poszczególnych kierunków studiów. 
Praktyka rozumiana jest jako, całokształt celowych działań i czynności prowadzonych przez uczelnię oraz placówki, dla przygotowania i wdrożenia studentów do pracy w zawodzie menedżera obiektu sportowego, menedżera sportu, nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora, trenera i dietetyka. W jej ramach kształtowane są cechy osobowości, rozwijane aspiracje zawodowe i doskonalenie warsztatu przyszłych specjalistów. 
CELE PRAKTYKI 
1.    Poznanie warsztatu pracy menedżera, instruktora, trenera, dietetyka. 
2.    Dokonanie obserwacji niezbędnych do wyjaśnienia poruszanych na zajęciach zagadnień teoretycznych z zakresu tematyki zajęć metodycznych. 
3.    Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie postaw instruktorskich, trenerskich i menedżerskich. 
4.    Poznanie organizacyjnych czynności instruktora, trenera, menedżera. 
5.    Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania pracy. 
6.    Nabycie umiejętności analizy pracy instruktora, trenera, menedżera. 
7.    Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy, jej efektów oraz kontroli i oceny. 
8.    Praktyczna weryfikacja wiedzy zdobytej w czasie studiów oraz pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności, trenerskich, instruktorskich oraz menedżerskich. 
ZADANIA PRAKTYKI 
Zadania realizowane w ramach praktyk: instruktorskich, trenerskich, menedżerskich i innych specjalistycznych należy dostosować do specyfiki praktyki. 
Uwaga Studenci odbywający praktyki menedżerskie realizują obowiązkowo zadania zawarte w BLOKU nr 1, oraz w zależności od miejsca i rodzaju podmiotu, w którym realizowana jest praktyka menedżerska, dodatkowo realizują zadania z wybranego BLOKU 2, 3, 4, 5 lub 6. 


BLOK Nr 1 - Obowiązkowe zadania do zrealizowania dla wszystkich studentów podczas praktyki menedżerskiej. 

1.    Dokumenty założycielskie i historia. 
2.    Poznanie i analiza struktury organizacyjnej przedmiotu praktyki. 
3.    Faktografia bazy. Obiektów. 
4.    Zapoznanie się z pełną dokumentacją. 
5.    Poznanie osób funkcyjnych. 
6.    Zapoznanie się z finansami, budżetem. 
7.    Poznanie polityki i strategii. 

8. Sponsorzy, partnerzy współpracujący. 9. Kadra szkoleniowa, decyzyjna.
10. Instytucje, podmioty współpracujące. 11. Polityka kadrowa. 
12. Udział w naradach, spotkaniach, zebraniach.
13. Udział w pracach wskazanych przez opiekuna praktyki 


BLOK Nr 2 – zadania realizowane w ramach struktur kultury fizycznej. 

1.    Szczegółowe struktury organizacyjno-funkcjonalne. 
2.    Stan bazy szkoleniowej administracyjnej. 
3.    Kadra szkoleniowa, organizacyjna. 
4.    Osiągnięcia i polityka sportowa. 
5.    Współpraca z podmiotami zewnętrznymi. 
6.    Udział władz lokalnych w realizacji przedsięwzięcia. 
7.    Polityka bezpieczeństwa i zagrożeń. 
8.    Udział w pracach wskazanych przez Opiekuna praktyki 


BLOK Nr 3 – zadania realizowane w Organizacji przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych. 
1.    Faktografia wydarzenia. 
2.    Programy, scenariusze i regulaminy. 
3.    Dokumentacja wstępna i końcowa. 
4.    Bezpieczeństwo i opieka medyczna. 
5.    Sprzęt i urządzenia sportowe. 
6.    Rekrutacja wolontariuszy, praktykantów i kadr osobowych. 
7.    Finanse. 
8.    Wsparcie w działaniu wskazanych podmiotów. 

BLOK Nr 4 – zadania realizowane w ramach struktur administracyjnych, lokalnych – związanych z kulturą fizyczną. 
1.    Struktura funkcjonalna. 
2.    Współpraca z placówkami kultury fizycznej. 
3.    Finansowanie. 
4.    Konkursy i projekty. 
5.    Udział w naradach i spotkaniach. 
6.    Strategie działania. 
7.    Dokumentacja. 
8.    Nadzór nad obiektami. 
9.    Udział w pracach organizacji 

BLOK Nr 5 – zadania realizowane na obiektach działalności gospodarczej związanej ze sportem i rekreacją. 
1.    Formy najmu i własności obiektu. 
2.    Struktura osobowa, polityka kadrowa. 
3.    Wyposażenie sprzętowe. 
4.    Finanse. 
5.    Polityka promocyjna i reklamowa. 
6.    Współpraca sponsorska i partnerska. 
7.    Pomoc w pracy obiektu. 


BLOK Nr 6 – zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wolontariackich i non- profit. 
1.    Idea przedsięwzięcia. 
2.    Sposoby pozyskiwania kadr. 
3.    Zakres działalności. 
4.    Prawne podstawy działalności. 
5.    Finansowanie. 
6.    Obszary działania. 
7.    Fizyczne zaangażowanie w przebieg przedsięwzięcia. 


OBOWIĄZKI STUDENTA PODCZAS PRAKTYKI 
1. Zadania realizowane w ramach praktyk: instruktorskich, trenerskich, menedżerskich i innych specjalistycznych należy dostosować do specyfiki praktyki. 
1.    Sumiennego wykonywania zadań wynikających z programu praktyki; 
2.    Punktualnego zgłaszania się na zajęcia podczas realizacji zadań praktyki; 
3.    Prowadzenia na bieżąco wymaganej dokumentacji; 
4.    Noszenia na terenie placówki czystej odzieży sportowej; 
5.    Skutecznego poinformowania Koordynatora praktyk studenckich WSEWS 
o terminie i warunkach wizytacji najpóźniej na 7 dni przed wizytacją na praktyce pod rygorem unieważnienia praktyki. 
WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI 
1.    Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu praktyki. 
2.    Uzyskanie pozytywnej opinii z realizacji zadań praktyki, wystawionej przez opiekuna placówki/Dyrektora placówki. 
3.    Uzyskanie pozytywnej oceny podczas wizytacji. 
4.    Złożenia w dziekanacie Uczelni potwierdzenia ze zrealizowanej praktyki w terminie nie późniejszym niż 14 dni po jej zakończeniu /licząc od terminu wizytacji. 
5.    Student może odbywać praktykę w dwóch lub więcej instytucjach. 
6.    Decyzje dot. realizacji praktyk studenckich WSEWS podejmuje Pełnomocnik Rektora d/s praktyk. 

ZALICZENIE PRAKTYKI NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA 
1.    Studenci WSEWS w wyjątkowych sytuacjach mogą ubiegać się o zaliczenia praktyk na podstawie stosownego zaświadczenia. 
2.    Zaliczenie praktyki na podstawie zaświadczenia następuje z zachowaniem udokumentowanej formy zatrudnienia na odpowiednim stanowisku. 
3.    Fakt złożenia wniosku o zaliczenie praktyki, nie jest równoznaczne z uzyskaniem zaliczenia. Potwierdzeniem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie przez studenta pisemnej decyzji Pełnomocnika Rektora ds. praktyk.