Zestaw pytań zaliczeniowych z przedmiotu Marketing w sporcie:

1. Co jest istotą marketingu ?

2. Podstawowe zadania marketingu :

3. Jak nazywali się bracia, twórcy firmy Adidas?

4. Co oznacza pojęcie marketingowe CRM ?

5. Na czym polega demarketing ?

6. Zdefiniuj pojęcie „Marketing Mix”

7. Analiza SWOT to :

8. Co oznacza pojęcie marketingowe : „Dojna krowa” ?

9. Co oznacza pojęcie marketingowe :”Psy” ?

10. Co oznacza pojęcie marketingowe: „Znaki zapytania: ?

11. Co oznacza pojęcie marketingowe: „Gwiazdy” ?

12. Zdefiniuj pojęcie - „Produkt” :

13. Co oznacza pojęcie wartości marki w wymiarze finansowym ?

14. Na czym polega „Świadomość marki” ?

15. Które z niżej przedstawionych marek mają charakter nazw opisowych ?

16. Co stanowi zaletę różnych form reklam TV ?

17. Co stanowi wadę różnych reklam TV ?

18. Co stanowi wadę różnych reklam w radio ?

19. Co stanowi zaletę różnych reklam w radio ?

20. Co stanowi zaletę różnych reklam w prasie codziennej ?

21. Co stanowi wadę różnych reklam w prasie codziennej ?

22. Co stanowi zaletę różnych reklam w pismach o charakterze magazynu ?

23. Co stanowi wadę różnych reklam w pismach o charakterze magazynu ?

24. Co stanowi zaletę różnych reklam w Internecie ?

25. Co stanowi wadę różnych reklam w Internecie ?

26. Czym się różni mecenat od sponsoringu ?

27. Co stanowi wadę promocji sprzedaży ?

28. Co stanowi zaletę promocji sprzedaży ?

29. Na czym polega „umowa franchisingowa” ?

30. Co to jest cena ?

31. Niszą rynkową jest :

32. Potrzeba to :

33. Gdy konsument jest przekonany, że wszystkie rozważane marki jednakowo spełniają pożądane przez niego funkcje, nie różniąc się znacząco między sobą, to mamy do czynienia :

34. Rdzeniem produktu, jakim jest rower, jest :

35. Marki można podzielić, wyróżniając :

36. Przy sprzedaży mleka Łaciate wskazana jest dystrybucja :

37. Pojęcie promocji jest jednoznaczne z :

38. Ambush marketing to:

39. Najczęstszym błędem popełnianym w marketingowym zarządzaniu personelem jest:

40. Konsumpcja jest to:

41. Produkty codziennego użytku to :

42. Nabywca na rynku dóbr instytucjonalnych to:

43. Rynek producentów charakteryzuje się :

44. Handel detaliczny :

45. Merchandising to:

46. Do funkcji planu marketingowego przedsiębiorstwa zalicza się :

47. Marketing pochodzi od słowa:

48. Marketing jako nowa koncepcja zarządzania po raz pierwszy pojawiła się w:

49. Początki marketingu datuje się pierwsze dziesięciolecia:

50. Szerokie rozumienie marketingu odwołuje się do:

51. Do funkcji wykonawczych marketingu zaliczamy:

52. Marketing z zastosowaniem sportu (marketing przez sport)to:

53. Do ostatniej fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw zaliczamy:

54. Jednym z założeń marketingu strategicznego jest:

55. Jednym z założeń orientacji produkcyjnej jest:

56. Najważniejszą funkcją organizacji jest:

57. Do współczesnych zmian organizacji zaliczamy:

58. Cykl życia organizacji zaczyna się od fazy:

59. Istotą produktu jest:

60. Charakteryzując produkt rzeczywisty należy odpowiedzieć sobie na pytanie:

61. Najbardziej dochodowe produkty w macierzy BCG (Boston Consulting Group) to:

62. Najmniej dochodowe produkty w macierzy BCG (Boston Consulting Group) to:

63. Koncepcja macierzy BCG (Boston Consulting Group) pojawiła się w roku:

64. Prawo popytu stanowi, że:

65. Prawo podaży stanowi, że:

66. Marketing-mix charakterystyczny dla rynku usług to formuła:

67. Promocja w marketingu-mix może być realizowana za pomocą:

68. Podstawową potrzebą człowieka, która musi być zaspokojona w pierwszej kolejności to:

69. Model piramidy potrzeb człowieka jest autorstwa:

70. Zakup dresu sportowego to decyzja:

71. Zakup bieżni sportowej to decyzja:

72. Formuła „5P” w odróżnieniu do formuły„4P” w marketingu- mix obejmuje dodatkowo:

73. Do otoczenia bliższego organizacji zaliczamy:

74. Do otoczenia dalszego organizacji zaliczamy:

75. Przez czynniki ekonomiczne oddziaływujące na organizacje rozumiemy:

76. Do czynników społeczno-kulturowych zaliczamy:

77. Do motywatorów finansowych nie zaliczamy:

78. Do szumów zewnętrznych podczas komunikacji nie zaliczamy:

79.Punkt równowagi rynkowej jest ustalany za pomocą:

80.Komercjalizacja organizacji sportowych w ostatnich latach oznacza:

81. Do szumów wewnętrznych komunikacji międzyludzkiej zaliczamy:

82. Najbardziej agresywną formą konkurencji między producentami jest:

83. Do rodzajów konkurencji nie zaliczamy:

84. Założenie „produkuj to co możesz sprzedać” to hasło orientacji:

85. Zdanie: „kadra inżynieryjno-techniczna zafascynowana jest doskonaleniem produktu a nie potrzebami odbiorców jest odpowiednie do orientacji :

86. Do otoczenia bliższego organizacji sportowej nie zaliczamy:
87. Kto założył firmę PUMA ?
88. Co to jest „DAGMAR” ?
89. Kim jest Philip Kotler ?
90. Co to jest marża ?
91. Co oznacza skrót „AIDA” ?
92. Co oznacza słowo „ZIPPING” ?
93. Co oznacza słowo „ZAPPING” ?
94. Co oznacza w marketingu pojęcie „Drive time” ?
95. Co to jest „barter” ?
96. Co oznacza pojęcie „dumping” ?
97. Co to jest „jingiel” ?
98. Co rozumiesz pod pojęciem „brief reklamowy” ?
 

Aby przygotować się o zaliczenia zalecam Workbooki autor Marek Rybiński - do pobrania na stronie Platformy egzaminacyjnej EWS - Workbooki. (tytuły do wglądu w zakładce "Moje publikacje).