Pytania zaliczeniowe Zarządzanie infrastrukturą sportową - III rok licencjat

1 Infrastruktura to:
2 „Jest jednym z najistotniejszych wyznaczników determinujących poziom wykształcenia, zdrowotności czy kultury społeczeństwa” to cecha charakterystyczna infrastruktury:
3 „Uznawana jest za wyraz postępu społecznego i stanowi ważną część polityki społecznej państwa” to cecha charakterystyczna infrastruktury:
4 „Kojarzy zaspokajanie potrzeb społecznych, głownie o charakterze niematerialnym, z celami państwa, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych” to cecha charakterystyczna infrastruktury:
5 „Jest materialną podstawą zaspokojenia potrzeb w zakresie: oświaty i wychowania oraz nauki, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rekreacji i kultury fizycznej” to cecha charakterystyczna infrastruktury:
6 Funkcja lokalizacyjna infrastruktury polega na:
7 Funkcja integracyjna infrastruktury to:
8 Funkcja transferowa infrastruktury to:
9 Funkcja usługowa infrastruktury to:
10 Zaspokajanie popytu na usługi zgłaszane poprzez sferę produkcyjną oraz konsumpcyjną to:
11 Stwarzanie warunków przepływu w przestrzeni dóbr, energii oraz ludzi to:
12 Rozwijanie poziomu infrastruktury na danym terenie celem zwiększenia jego atrakcyjności to:
13 Kształtowanie więzi społecznych, ekonomicznych i informacyjnych w układach regionalnych
14 Infrastruktura sportowa jest elementem infrastruktury:
15 Boiska plenerowe i osiedlowe, ścieżki dla biegaczy, tory rowerowe, stół pingpongowy to przykłady obiektów:
16 Park liniowy, tor kartingowy, wyciąg wakeboardingowy to przykłady obiektów:
17 Basen, kręgielnia, lodowisko to przykłady obiektów:
18 Plac zabaw, park, miejsce dobre do wspinania to przykłady obiektów:
19 Sala gimnastyczna, boiska do piłki, boiska do kosza to przykłady obiektów:
20 Piłkarski stadion klubowy lub stadion lekkoatletyczny to przykłady obiektów:
21 Obiekty komercyjne sportowe to na przykład:
22 Obiekty komercyjne rozrywkowe to na przykład:
23 Obiekty sportu zawodowego to na przykład:
24 Obiekty przy szkołach to na przykład:
25 Osiedlowa rekreacja to na przykład:
26 Obiekty sportowe niekomercyjne to na przykład:
27 Współczesny trend w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej jest skupionych wokół:
28 Podział obiektów sportowych według kryterium charakteru inwestycji to:
29 Podział obiektów sportowych według rodzaju właściciela to:
30 Podział obiektów sportowych według funkcji obiektu to:
31 Komercyjny/ niekomercyjny/ rekreacyjny/ sportowy to podział obiektów sportowych według kryterium:
32 Sportowy lub wielofunkcyjny to podział obiektów sportowych według kryterium:
33 Sporty letnie/ sporty zimowe to podział obiektów sportowych według kryterium:
34 Nowy/odtworzeniowy/ modernizacyjny/rozwojowy to podział obiektów sportowych według kryterium:
35 Prywatny/samorządowy/państwowy to podział obiektów sportowych według kryterium:
36 Mała/ średnia/ duża inwestycja to podział obiektów sportowych według kryterium:
37 Mały średni/ duży to podział obiektów sportowych według kryterium:
38 Nowy/ średni/ stary to podział obiektów sportowych według kryterium:
39 Dualizm celów, który jest jednym z wyzwań zarządzania infrastrukturą sportową polega na:
40 Ile obecnie hal sportowo-widowiskowych posiadających widownię o pojemności minimum 5 000 miejsc funkcjonuje w Polsce?
41 W ramach rządowego programu budowy boisk „Moje boisko – Orlik 2012” powstało:
42 Do najbardziej powszechnych obiektów infrastruktury sportowej wśród Polaków zaliczamy:
43 Nowoczesny obiekt sportowy to taki, który:
44 Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa to grunt wraz:
45 Nieruchomość budynkowa to:
46 Kto może być zarządcą nieruchomości:
47 Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z:
48 Podstawowe funkcje zarządzania to:
49 Zarządzanie nieruchomościami – w tym nieruchomościami sportowymi – to:
50 Obiekty pełniące funkcję instytucji sektora publicznego, które przedkładają możliwość uczestnictwa nad wygodę oglądania to obiekty:
51 Zdecydowana większość obiektów sportowych to obiekty zaliczane do:
52 Utworzenie/wydelegowanie w swojej jednostce budżetowej komórki, która zajmować się będzie administrowaniem nieruchomości to zarządzanie:
53 Do źródeł prawa w zarządzaniu obiektami sportowymi zaliczamy:
54 Podstawą działania operatora obiektu sportowego jest:
55 Którą z form zatrudnienia charakteryzują brak stosunku pracy i podporządkowanie, nienormowany czas pracy, większa odpowiedzialność prawna?
56 Komercjalizacja nieruchomości oznacza:
57 „Jesteśmy wielkim, znanym obiektem, więc nie interesujemy się rynkiem; czekamy aż potencjalni zainteresowani naszą ofertą sami się zgłoszą i przekonają nas do siebie” to typ zarządzania obiektem:
58 Jaką formę umowy może zawrzeć właściciel z zarządcą nieruchomości:
59 Naming rights to w tłumaczeniu na język polski:
60 W jakim pionie w strukturze Ośrodka Sportu i Rekreacji należy umieścić stanowisko księgowego:
61 W jakim pionie w strukturze Ośrodka Sportu i Rekreacji należy umieścić stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny:
62 Wielofunkcyjne areny zaawansowane technologicznie, szybko przystosowujące się do dowolnego typu wydarzeń to obiekty:
63 Ile procent obiektów sportowych to obiekty należące bezpośrednio lub pośrednio do samorządów lokalnych gmin i miast względnie do Skarbu Państwa?
64 Powołanie spółki kapitałowej, która będzie zarządzać obiektem (np. Arena Toruń zarządzana przez Toruńską Infrastrukturę sportową Sp. z o. o. z niemal 100% wkładem Gminy Miasta Toruń) to przykład zarządzania:
65 Obiekty, w których pojawia się oświetlenie i zaczynają funkcjonować punkty z małą gastronomią to obiekty:
66 Sprzedawanie wszystkich swoich możliwości „od A do Z” i eksploatacja wszelkich źródeł przychodów to typ zarządzania obiektem:
67 Zarządca nieruchomości ma na celu:
68 Drugie w kolejności co do powszechności obiektów infrastruktury sportowej wśród Polaków według raportu Ministerstwa Sportu i Turystyki z 2016 r. są:
69 Obiekty, w których udostępniono przestrzeń dla działalności handlowej i innej usługowej to obiekty:
70 Zaawansowane technologicznie obiekty projektowane w sposób umożliwiający szybkie przystosowanie do dowolnego typu wydarzeń to obiekty:
71 Obiekty z rozbudowana wokół siebie strefą komercyjną, współpracującą z inną przestrzenią miejską to obiekty:
72 Obiekty pierwszej generacji to:
73 Obiekty drugiej generacji to:
74 Obiekty trzeciej generacji to:
75 Obiekty czwartej generacji to:
76 Obiekty piątej generacji to:
77 Outsorcing w zarządzaniu obiektami sportowymi polega na:
78 Regulamin obiektu sportowego to:
79 W kontrakcie menedżerskim nie powinien się znaleźć zapis:
80 Przy konstruowaniu harmonogramu obiektu zaczynamy od:
81 Potrzeby, którego podmiotu z niżej wymienionych musimy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności przy ustalaniu harmonogramu obiektu sportowego?
82 Wykorzystywanie w działalności obiektów elementów ekonomii doświadczeń przejawia się w:
83 Wykorzystywanie w działalności obiektów elementów ekonomii doświadczeń przejawia się w:
84 Celem komercjalizacji obiektów sportowych jest:
85 Które stwierdzenie najlepiej oddaje postawę w zarządzaniu obiektem sportowym określaną jako typ – „zamkniętej twierdzy”?
86 Które stwierdzenie najlepiej oddaje postawę w zarządzaniu obiektem sportowym określaną jako typ – „życzliwa bierność”?
87 Które stwierdzenie najlepiej oddaje postawę w zarządzaniu obiektem sportowym określaną jako typ – „koncentracja na największych ”?
88 Które stwierdzenie najlepiej oddaje postawę w zarządzaniu obiektem sportowym określaną jako typ – „aktywne działanie”?
89 Nadrzędnym celem zabezpieczenia imprezy masowej jest:
90 Regulamin masowej imprezy sportowej zawiera:
91 Impreza masowa to:
92 Imprezą masową nie jest:
93 Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć:
94 Masowa impreza sportowa jest przeprowadzana na:
95 Impreza masowa o podwyższonym ryzyku to:
96 Organizator imprezy masowej to:
97 Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada:
98 Decyzję o ewakuacji osób z chronionego obiektu podejmuje:
99 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej wydaje:
100 Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej następuje w formie:
101 W przypadku nie otrzymania zgody na przeprowadzenie imprezy masowej organizator może odwołać się do:
102 Do wniosku o zezwolenia przeprowadzenie imprezy masowej należy dołączyć między innymi:
103 Przez określenie „służby informacyjne” należy rozumieć:
104 Przez określenie „służby porządkowe” należy rozumieć:
105 Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się:
106 Członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej muszą znać:
107 Do usunięcia osoby, która nie podporządkowała się wezwaniu do opuszczenia miejsca przeprowadzenia imprezy masowej uprawniony jest:
108 Plan zabezpieczenia imprezy masowej sporządza się:
109 Do obowiązków służb porządkowych na imprezie masowej nie należą:
110 Do obowiązków służb informacyjnych na imprezie masowej nie należą:
111 Przydzielanie zadań członkom służb porządkowych polega na:
112 Wskaż prawidłowe dokończenie zdania: Kierownik do spraw bezpieczeństwa…
113 Wskaż prawidłowe dokończenie zdania: Kierownik do spraw bezpieczeństwa…
114 Współpraca kierownika do spraw bezpieczeństwa z policją:
115 Stanowisko spikerskie:
116 W rozumieniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych obowiązkowi zapewnienia bezpieczeństwa podlegają:
117 Celem, którego programu jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów?
118 Celem, którego programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.
119 Celem, którego programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu.


Aby przygotować się o zaliczenia zalecam Workbooki autor Marek Rybiński - do pobrania na stronie Platformy egzaminacyjnej EWS - Workbooki. (tytuły do wglądu w zakładce "Moje publikacje).